PENB - průkaz energetické náročnosti budovy

Projektová kancelář - Ing. Miroslav Drahoňovský si Vám dovoluje nabídnout průkazy energetické náročnosti budov (PENB), prováděcí projektovou dokumentaci v oblasti TZB.

Povinnost stavebníkům a vlastníkům budov vypracovat průkaz energetické náročnosti budovy vyplývá z § 7a zákona č. 406/2006 Sb., o hospodaření energií, v platném znění, směrnice EP a rady 2010/30/EU a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov.

Průkaz energetické náročnosti budovy - průkaz ENB slouží pro hodnocení budovy z hlediska její energetické náročnosti, tj. hodnocení kvality objektu z hlediska tepelných ztrát, výše spotřebovávaných energií či nákladů na vytápění, ohřev TUV, větrání a osvětlení budovy. Grafické vyjádření PENB je znázorněno na obrázku.

 

Vypracováním Průkazu energetické náročnosti budovy získá stavebník podrobnou informaci o tepelně technických vlastnostech objektu, poodhalí se rezervy a nastaví možnost upravit energetickou náročnost objektu na optimální hodnotu. Posouzení energetické náročnosti budovy skýtá možnost, ještě před zahájením stavebních prací, upravit skladby konstrukcí obálky budovy tak, aby uživatel zbytečně nevynakládal finanční prostředky na paliva a energie potřebné pro budoucí provoz objektu.

Podrobit auditu projektové řešení konstrukcí obálky budovy je žádoucí navíc v případech, kdy stavebník získal projektovou dokumentaci od autora projektu, který se energetickou náročnosti objektu nezabýval, nebo jen okrajově.

V případě, že Průkaz energetické náročnosti budovy potvrdí, že budova je navržena tak, aby vyhověla přísným požadavkům na energetickou náročnost dle ČSN 73 0540-2:2011, získá stavebník jistotu, že postaví objekt, který svými tepelně technickými vlastnostmi vytvoří příjemné a ekonomicky výhodné bydlení.

K posouzení tepelně technických vlastností konstrukcí obálky budovy, nám slouží Energetický štítek obálky budovy, vypracovaný dle ČSN 73 0540-2:2011. Energetický štítek budovy se dá přirovnat k energetickému štítku elektrospotřebičů. Dle výše spotřeby energií v kWh spotřebované energie na m2 užitkové plochy za rok budovu zařazuje do jedné ze 7 tříd (A-G):

  • A, B, C - třídy vyhovující
  • D, E, F, G - třídy nevyhovují

Uvedené třídy jsou obdobou tříd spotřeby energií elektrospotřebičů, na jaké jsme zvyklí u ledniček, praček, sporáků a jiných elektrospotřebičů. U budov jsou hodnoceny spotřeby všech vstupujících energií, tj. energie na vytápění, chlazení, ohřev teplé vody, větrání a osvětlení.

Průkaz ENB je potřeba dokladovat při:

  • výstavbě nových budov
  • při větších změnách (rekonstrukci) dokončených budov, týkajících se více než 25 procent celkové plochy obálky budovy
  • při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich ucelených částí

Průkaz ENB je zapotřebí k vyřízení stavebního povolení nebo ohlášení stavby a podpoří hodnotu nemovitosti při prodeji nebo pronájmu.

Energetický průkaz může zpracovat pouze osoba oprávněná dle § 10 zákona č. 406/2000 Sb., což je v našem případě osoba autorizovaná podle zvláštního právního předpisu.

Od 1.1. 2013 musí být průkaz budovy součástí dokumentace při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí v případech, kdy pro tyto budovy nastala povinnost zpracovat průkaz podle § 7a zák. č. 406/2000 Sb., ve znění zákona č. 318/2012 Sb. o hospodaření energií.

Nedodrženi zákonné povinnosti, nechat vypracovat Průkaz energetické náročnosti budovy (dále též PENB), je správním deliktem, za který může Státní energetická inspekce udělit pokutu100.000 Kč. Pokuta až 1 mil Kč hrozí tomu, kdo průkaz nevyvěsí v budově přístupné veřejnosti.

Podklady potřebné pro výpočet Průkazu ENB:

- identifikační údaje objektu (stavebník, místo stavby, č.p., parcelní číslo, kat. území, počet uživatelů budovy )
- projektová dokumentace budovy (tech.zpráva, situace, půdorysy, řezy, pohledy, krov)
- skladby konstrukcí obálky budovy, tloušťky a názvy materiálů (obvodové stěny, podlahy, stropy, střecha, okna, dveře)

- technika prostředí staveb (zdroj topení a TUV, otopná soustava, větrání, chlazení, OZE, osvětlení)

Graf